27 Mar 2015
 
 
PRAKTYKI BHP
BLOK I. PRAKTYKA ŚRODOWISKOWA: INFORMACJE:
Praktyka środowiskowa, zaleca się odbycie praktyki we wskazanych przez uczelnię (wykaz w Dziekanacie SWSIM) lub wybranych przez siebie  zakładach, w których istnieją działy: kontroli technicznej, dział głównego technologa lub mechanika

Dział I: Czynności organizacyjno – porządkowe
Ogólne zapoznanie z organizacją zarządzania i strukturą produkcyjną zakładu. Zapoznanie z regulaminem praktyki. Przepisy BHP i  przepisy przeciwpożarowe w zakładzie. Zapoznanie z harmonogramem praktyki. Załatwienie czynności związanych z rozpoczęciem praktyki. Zapoznanie studenta z działami, w których odbywać będzie praktykę.

Dział II: Planowanie i przygotowanie produkcji
Zapoznanie się z obiegiem dokumentacji, przygotowanie produkcji, przyjmowanie zleceń do produkcji, wystawianie kart obiegowych na poszczególne partie wyrobów. Opracowanie technologicznych norm pracy, norm zużycia materiałowego.

Dział III: Dział głównego technologa
Zapoznanie z organizacją i zadaniami działu. Zaznajomienie się z czynnikami organizacyjno – technicznymi i kolejnością projektowania procesów technologicznych i opracowaną dokumentacją. Zapoznanie się z analizą ekonomiczną metod produkcji. Zaznajomienie się z organizacją biura technologicznego.

Dział IV: Dział głównego mechanika
Zapoznanie z organizacją i zadaniami działu. Zadania służby remontowej i jej organizacja. Zapoznanie z rodzajami napraw maszyn i urządzeń oraz planowaniem napraw – cykle remontowe. Paszportyzacja maszyn. Zasadnicze operacje występujące przy naprawach.

Dział V: Dział kontroli technicznej
Zapoznanie się z pracą działu kontroli technicznej z  zadaniami i organizacją kontroli technicznej. Zapoznanie z organizacją i wyposażeniem izby pomiarów. Gospodarka sprzętem pomiarowym w zakładzie.
Ilość:
80 godz.

Realizowane po:
2 semestrze

Miejsce:
Praktyka środowiskowa, zaleca się odbycie praktyki we wskazanych przez uczelnię (wykaz w Dziekanacie SWSIM) lub wybranych przez siebie  zakładach, w których istnieją działy: kontroli technicznej, dział głównego technologa lub mechanika


BLOK II. PRAKTYKA SPECJALISTYCZNA I KIERUNKOWA:INFORMACJE:
Dział I: Czynności organizacyjno – porządkowe
Zapoznanie się z wydziałami, w których odbywa się praktyka oraz z harmonogramem praktyki. Przeszkolenie ogólne z zakresu BHP. Zagadnienia przeciwpożarowe. Czynności związanie z rozpoczęciem  praktyki.

Dział II: Dział BHP
Zadanie komórki BHP. Zasady dokonywania kontroli BHP w zakładzie. Dochodzenie powypadkowe – dokumentacja powypadkowa. Ocena budynków i pomieszczeń pracy oraz maszyn i urządzeń pod względem BHP. System przeciwpożarowy w zakładzie. Organizacja i metody pracy służby BHP.
Rodzaje dokumentacji prowadzonej przez BHP, współdziałanie z innymi służbami w zakładzie oraz organami nadzoru i kontroli warunków pracy. Organizacja szkolenia w zakresie BHP. Interpretacja przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział III: Dział ochrony środowiska
Zadania i uprawnienia działu ochrony środowiska. Interpretacja przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Stosowane techniki ochronne w zakresie ochrony środowiska. Kontrola przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania obowiązków ochrony środowiska. System kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Dokumentacja w zakresie ochrony środowiska.
Ilość:
160 godz.

Realizowane po:
4 semestrze

Miejsce:
praktyka specjalistyczna  i praktyka kierunkowa, zaleca się odbycie praktyki we wskazanych przez uczelnię (wykaz w Dziekanacie SWSIM) lub wybranych przez siebie zakładach, w których istnieją działy: BHP lub dział ochrony środowiska


WARUNKI ODBYCIA PRAKTYK:
Praktyka studencka jest obowiązkowa dla wszystkich studentów, niezależnie od kierunku i trybu kształcenia. Warunkuje ona zaliczenie semestru. Dopuszcza się dwie formy uzyskania wpisu zaliczającego praktykę:
  • Na podstawie złożonych dokumentów poświadczających odbycie praktyki
  • Na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia.